(0)
Zaloguj się:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO designeko.pl

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Właściciel

Właścicielem serwisu wraz ze sklepem internetowym designeko.pl jest firma: Katarzyna Karczewska, ul. Powstańców 103/29, 05-800 Pruszków, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7582010163, REGON 146689988, dane kontaktowe tel:799-955-977 i email kontakt@designeko.pl; zwana dalej Sprzedającym.

2.Strony umowy

2.1 Osoba składająca zamówienie w sklepie designeko.pl zwana jest w dalszej części regulaminu Klientem lub Zamawiającym.

2.2 Katarzyna Karczewska, zwana w dalszej części Regulaminu Sprzedającym, jest akceptantem złożonego zamówienia.

2.3 Zamówienia w sklepie designeko.pl mogą składać jedynie osoby fizyczne powyżej 18 roku życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

3.Przedmiot Umowy

3.1 Przedmiotem umowy są wszelkie towary, które Klient może nabyć za pośrednictwem serwisu www.

3.2 Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym designeko.pl zostały wprowadzone na rynek polski legalnie, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Warunkiem dokonania zamówienia w sklepie designeko.pl jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane niezbędne do jego realizacji, w tym;

1.1. Rodzaj i liczbę zamawianych produktów.

1.2. Dane Zamawiającego:

a. Imię, nazwisko i/lub nazwę firmy

b. Adres zamieszkania lub adres firmy

c. Adres e-mail

d. Numer telefonu kontaktowego

1.3. Sposób zapłaty

1.4. Sposób odbioru towaru

1.5. Adres wysyłki towaru

1.6. Dane do faktury:

a. Imię, nazwisko i/lub nazwę firmy

b. Adres zamieszkania lub adres siedziby firmy

c. Numer identyfikacji podatkowej NIP, w przypadku podmiotów gospodarczych.

2.Wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia, oznacza, że Zamawiający zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

3.Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia, zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

4.Podanie przez Klienta/Zamawiającego w ww. formularzu adresu e-mail oznacza, iż wyraża on zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną korespondencji handlowej związanej z realizacją zamówienia.

III. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1.Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sprzedający przesyła, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, potwierdzenie zamówienia, które uznaje się za moment przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem pkt IV.4.

2.Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia powoduje wstrzymanie jego realizacji.

3.Zamówienia na towary będące aktualnie w stanach magazynowych Sprzedającego są realizowane w ciągu trzech dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00), licząc od daty ich wpłynięcia do Sprzedającego, z zastrzeżeniem pkt. od III.4 do III.9 poniżej.

4.Zamówienia, które wpłyną w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) po godzinie 12.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą traktowane jako otrzymane w następnym dniu roboczym.

5.Czas realizacji zamówienia będzie ustalany indywidualnie przez Sprzedającego w uzgodnieniu z Zamawiającym;

· w przypadku zamówień niestandardowych, tj. zindywidualizowanych przez Klienta,

· w przypadku braku towaru w stanach magazynowych Sprzedającego,

· z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

6.W przypadku niemożności zaakceptowania zamówienia o właściwościach określonych przez Zamawiającego, z powodu choćby przejściowej niemożności, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów dotyczących realizacji otrzymanego zamówienia.

7.W przypadkach określonych w ust. 6 powyżej, Sprzedający może zaproponować częściową realizację zamówienia oraz anulować zamówienie na niezrealizowaną partię towaru bądź też zaproponować towar o tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą lub zbliżoną cenę.

8.W przypadku, gdy skontaktowanie się z Zamawiającym pod podanym przezeń w formularzu zamówienia numerem telefonu bądź adresem e-mail nie będzie możliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie zostanie anulowane.

9.Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich napływania, aż do wyczerpania zapasów.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

Możliwe są następujące formy płatności;

1.Zapłata za pobraniem - w przypadku odbioru towaru za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.Przedpłata w Polskich Złotych na konto nr 47 2490 0005 0000 4530 7645 4345 w banku ALIOR BANK.

4.Przedpłata w Euro na konto BIC: ALBPPLPW 67 2490 0005 0000 4600 3951 2849 w banku ALIOR BANK.

5.Przedpłata za pomocą karty kredytowej i przelewów PayU.

6.W przypadku zamówienia przekraczającego kwotę 1000 zł oraz wszystkich zamówień zindywidualizowanych niezależnie od ich wartości, warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie przez Zamawiającego przedpłaty w wysokości min. 20% całkowitej wartości zamówienia.

V. WARUNKI DOSTAWY

1.W przypadku zamówień, które wpłyną do Sprzedającego w dniu roboczym do godz. 12.00, towar pozostający w dyspozycji Sprzedającego, zostanie nadany nie później niż w ciągu trzech dni roboczych, licząc od daty;

a. potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji lub w innym określonym przez Zamawiającego terminie - w przypadku płatności za pobraniem,

b. wpłynięcia pełnej kwoty na określone w pkt. IV.3 konto bankowe Sprzedającego - w przypadku płatności przelewem.

2.Zamówione produkty można odebrać osobiście w Pruszkowie po uprzednim uzgodnieniu terminu odbioru oraz opłaceniu należności za towar;

3.W przypadku, gdy z uwagi na nieprzewidziane okoliczności dostarczenie towaru w terminie określonym w ust. 1 i 2 powyżej okaże się niemożliwe, Sprzedający uzgodni z Zamawiającym indywidualny czas dostawy.

4.Łączna kwota do zapłaty składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki.

5.Sprzedający określa koszty wysyłki w trakcie składania zamówienia. Koszt wysyłki na terenie Polski za pośrednictwem Firmy Kurierskiej to:

Przedpłata 14zł brutto

Pobranie 17zł brutto;

za pośrednictwem Poczty Polskiej:

Przedpłata Paczka

Priorytet 15zł

Zwykła 11zł.

W przypadku zamówień drobnych, lekkich artykułów biurowych itp możemy wysłać list priorytetowy w cenie 5zł.

Wysyłki zagraniczne wyceniane są indywidualnie. Przykładowy cennik wysyłek kurierskich znajduje się w zakładce Koszty Przesyłki:

http://www.designeko.pl/art/21/koszty-przesylki-2.html

Ceny wysyłek zagranicznych nadancyh za pośrednictwem Poczty Polskiej można sprawdzić na stronie Poczty:

http://cennik.poczta-polska.pl/usluga,zagraniczny_paczka_pocztowa.html

Sprzedający zastrzega sobie w każdej chwili możliwość zmiany kosztów wysyłki bez wcześniejszego informowania o powyższym.

6.Zamówione produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Zamawiającego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy DPD (w zależności od rodzaju i gabarytów zamówionego produktu) i FedEx lub jeśli wymaga tego okoliczność innej firmy transportowej.

7.Dodatkowe koszty transportu, wynikające, np. z nieodebrania towaru przez Zamawiającego spowodowanego brakiem gotówki, brakiem odbiorcy towaru w momencie dostarczenia przesyłki przez przewoźnika, itp. pokrywa Zamawiający.

8.Przy odbiorze towaru Zamawiający otrzymuje paragon lub jeśli wcześniej jest zgłoszone zapotrzebowanie fakturę VAT.

9.Istnieje możliwość dostawy towaru przez firmę spedycyjną wskazaną przez Zamawiającego, na wyraźne pisemne życzenie Zamawiającego oraz pod warunkiem, że zobowiąże się on pokryć koszty takiej usługi, jak również dokona przedpłaty w pełnej wysokości zamówienia.

10.W przypadkach określonych w punkcie V.7 powyżej Zamawiający jest zobowiązany zlecić osobiście odbiór przesyłki wybranej przez siebie firmie spedycyjnej.

11.Sprzedający realizuje dostawy jedynie na terenie Polski. W przypadku wysyłki poza granice Polski, prosimy o kontakt w celu uzgodnienia indywidualnych warunków dostawy.

VI. PROCEDURA ODBIORU TOWARU

1.Zamawiający jest zobowiązany do szczegółowego sprawdzenia stanu opakowania towaru w celu ustalenia, czy opakowanie nie nosi śladów nawet najdrobniejszych uszkodzeń i deformacji (np. pęknięcie folii, zgniecenie kartonu, uszkodzenie taśm zabezpieczających, itp.), gdyż mogą one wskazywać na uszkodzenie zawartości przesyłki.

2.W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania należy odnotować na liście przewozowym lub kwicie pocztowym informację o zauważonym uszkodzeniu oraz;

a. odmówić przyjęcia przesyłki,

b. przyjąć przesyłkę, otworzyć w obecności kuriera oraz dokładnie sprawdzić stan towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku doręczanej przesyłki, należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody, przy czym protokół winni podpisać łącznie Klient i Kurier i jednocześnie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy oraz ustalenia dalszych kroków postępowania.

3.Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki winny być wpisane na liście przewozowym przez Klienta w momencie odmowy przyjęcia (adnotacja o treści: „odmowa przyjęcia – opakowanie uszkodzone”).

4.Jeśli uszkodzenie lub ubytek zostaną stwierdzone po odbiorze przesyłki, Klient (Odbiorca) ma prawo żądać spisania protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej:

a. w momencie odbierania przesyłki,

b. w ciągu 7 dni od daty odbioru. W protokole szkody należy zawsze opisać stan opakowania (vide pkt. VI.1), z uwzględnieniem zastosowanych zabezpieczeń (folia, karton, plastikowe opaski, karton wewnątrz produktu, itp.) i znaków ostrzegawczych (obrazek kieliszka, napis „Fragile”, „Ostrożnie: uwaga szkło”, itp.). Protokół podpisują łącznie Klient i pracownik firmy kurierskiej.

5.Odmowa przyjęcia przesyłki (adnotacja na liście przewozowym o treści: „odmowa przyjęcia przesyłki”) bez zamieszczenia uwag o uszkodzeniu opakowania, oznacza odstąpienie od umowy kupna, a tym samym powoduje uruchomienie procedury opisanej w pkt. VII poniżej.

VII. ZWROT TOWARU

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

2.Termin czternastodniowy, w którym konsument (Klient) może odstąpić od umowy oraz zwrócić towar, liczy się od dnia jego wydania - daty z dowodu zakupu.

3.Odesłany towar nie może nosić śladów eksploatacji, musi zawierać wszystkie elementy i dokumentację, z którymi był dostarczony oraz oryginalne opakowanie produktu (wewnętrzne) jeśli będzie w/w posiadał sprzedający pomniejszy kwotę zwrotu.

4.Towar oferowany jako komplet należy odesłać w całości.

5.Zamawiający jest zobowiązany dołączyć;

a. pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

b. wszelkie dokumenty dołączone do przesyłki, np. gwarancja, instrukcje, itp.

c. dane osobowe wraz z numerem rachunku bankowego, na które ma być odesłana należność za towar.

6.Koszt odsyłanej przesyłki pokrywa Zamawiający.

7.W przypadku zwrotu towaru, Klient jest zobowiązany do opakowania go w sposób zapewniający dotarcie do Sprzedającego w stanie nienaruszonym. Konsekwencje niedołożenia należytej staranności w opakowaniu i zabezpieczeniu odsyłanego towaru obciążają Klienta.

8.Po weryfikacji stanu odesłanego towaru oraz stwierdzeniu, że nie nosi on znamion użytkowania Sprzedający prześle należną kwotę w ciągu 7 dni roboczych, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

9.Należność za towar zwracana jest wyłącznie przelewem bankowym na rachunek wskazany przez Klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

10.Towar pozbawiony wad fabrycznych, który nosi znamiona użytkowania nie podlega zwrotowi.

11.11. W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze towaru wysłanego zgodnie z potwierdzonym zamówieniem, zostanie obciążony kosztami transportu za jego zwrot do Sprzedającego.

VIII. REKLAMACJE

1.Reklamacje są rozpatrywane są w terminie 14 dni na podstawie warunków gwarancji określonych w dokumencie gwarancyjnym lub w trybie przewidzianym w Ustawie z dn. 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2.Reklamacje należy składać droga mailową kontakt@designeko.pl lub pocztową na adres Katarzyna Karczewska ul.Powstańców 103/29 05-800 Pruszków.

3.W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty związane z procedurą reklamacji pokrywa Klient/Zamawiający.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE"RODO".

2. Administratorem danych osobowych dotyczących ochrony danych osobowych klientów sklepu DesignEko.pl jest DesignEko.pl; Dane kontaktowe sklepu: tel:799-955-977 i email: kontakt@designeko.pl ;

3. W sklepie powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem email: kontakt@designeko.pl.

4. Sklep DesignEko.pl gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiednio chroni przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych, nie udostępnia ich też innym podmiotom.

5. Sklep DesignEko.pl przetwarza dane osobowe tylko w celach:
a) świadczenia usługi prowadzenia konta użytkownika w sklepie DesignEko.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) sprzedaży produktów oferowanych przez DesignEko.pl - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
c) rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DesignEko.pl – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


6. Klient zamawiający w sklepie DesignEko.pl dobrowolnie udostępnia swoje dane Sprzedającemu, a tym samym wyraża zgodę na ich przetwarzanie, co jest niezbędne w celu zawarcia umowy ze sklepem DesignEko.pl;


7. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usługi – w celu realizacji usługi sprzedaży. Po zrealizowaniu usługi tylko dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.


8. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
a) firmy dostarczające systemy informatyczne sklepu w celu obsługi sklepu DesingEko.pl oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością sklepu,
b) firmy świadczące usługi dostawy produktów,
c) PayU S.A. - firma świadcząca usługi płatności on-line.


9. Każdemu klientowi, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich: poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo cofnięcia udzielonej zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każdy klient może poprosić DesignEko.pl o udzielenie informacji. Jednocześni każdemu klientowi sklepu DesignEko.pl, który zgodził się na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień w sklepie internetowym designeko.pl.

2.Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian postanowień Regulaminu.

3.Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i jest związany jego postanowieniami.

4.Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadliwym działaniem serwisu, a także za straty powstałe w wyniku błędnego wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.

6.Zdjęcia produktów zamieszczone w serwisie internetowym mogą, ze względów technicznych, nieznacznie odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału.

7.Informacje, w tym m.in. cenniki produktów zamieszczone na stronach serwisu www, nie są ofertą w rozumieniu prawa cywilnego.

8.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych designeko.pl są cenami brutto, tj. zawierają podatek VAT.

9.Wiążąca dla stron transakcji jest zaakceptowana przez Zamawiającego cena zawarta w potwierdzeniu zamówienia wysłanym przez Sprzedającego, po wszelkich dodatkowych uzgodnieniach.

10.Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo, tj. obowiązują do wskazanej daty bądź do wyczerpania zapasów.

11.W przypadku, gdy koszt wysyłki towaru zobowiązany jest pokryć Sprzedający (np. zwrot towaru w trybie uznanej reklamacji), wysyłka może być realizowana wyłącznie za pośrednictwem firmy DPD.

12.Zgodnie z art. 558 §1 kodeksu cywilnego wyłącza się uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym oraz przedsiębiorcami (osobami prawnymi oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą).

13.Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Klientem sklepu designeko.pl będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak osiągnięcie porozumienia okaże się niemożliwe, będą one przedmiotem rozstrzygania zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

© 2018 DesignEKO